Podmienky nájmu

Potrebné doklady pri prenájme vozidla

Fyzická osoba (občan Slovenskej republiky):

občiansky preukaz
vodičský preukaz
cestovný pas / rodný list, alebo iný tretí doklad

Fyzická osoba (cudzinec):
cestovný pas
vodičský preukaz
kreditná karta

Právnická osoba:
Výpis z obchodného registra, občiansky a vodičský preukaz osoby, ktorá bude vozidlo užívať, objednávka prenájmu, živnostenský list, plná moc od štatutárneho zástupcu v prípade podpisu zmluvy inou osobou

Zmluvu o prenájme vozidla môže podpísať iba konateľ spoločnosti alebo jeho splnomocnenec.

A. Povinnosti prenajímateľa

Prenajímateľ je povinný pred odovzdaním vozidla spísať s nájomcom nájomnú zmluvu.

Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi vozidlo v riadnom technickom stave , ktoré zodpovedá platným predpisom cestnej premávky.

B. Povinnosti nájomcu

Pred zapožičaním vozidla spísať a podpísať zmluvu.

Oboznámiť sa s podmienkami prenájmu, prípadne i s podmienkami osobitne dohodnutými v zmluve
a zabezpečiť ich dodržiavanie.

Klient musí byť držiteľom platného vodičského a občianskeho preukazu. Minimálny vek je 21 rokov.

Klient musí pred uzavretím zmluvy o “Prenájme vozidla” oboznámiť prenajímateľa, či má v úmysle vycestovať do zahraničia a kam.

Nájomca je povinný pri užívaní vozidla dodržiavať všeobecne záväzné pravidlá cestnej premávky. Sankcie za ich porušenie hradí nájomca na svoje náklady.

Uhradiť vopred sumu na predpokladanú dobu zapožičania vozidla a depozitnú platbu určenú prenajímateľom.

Nájomca prehlasuje, že bol oboznámený prenajímateľom s predpísanými podmienkami užívania
a údržby vozidla a s tým, že je povinný vozidlo dostaviť prenajímateľovi k uskutočneniu povinných prehliadok, pokiaľ práve v dobe, keď majú byť uskutočnené, vozidlo používa.

Zabrániť poškodeniu alebo zničeniu funkčných častí vozidla, kontrolovať stav, množstvo a teplotu chladiacej kvapaliny, teplotu a množstvo oleja v motore, stav a tlak v pneumatikách a všetkých častí vozidla, ktoré sa obyčajne kontrolujú počas prevádzky vozidla. Ak nevykoná zákazník údržbu alebo kontrolu vozidla a táto nedbalosť je príčinou poškodenia, je zákazník povinný vzniknutú škodu zaplatiť.

Nepožičať vozidlo /nezverovať jeho riadenie/ inej osobe ako je uvedené v zmluve, nezúčastniť sa na automobilových pretekoch, nevliecť iné vozidlo a neopravovať časti vozidla, ktoré sú zaplombované.

Nesmie taktiež uskutočňovať za poplatok pre tretie osoby prepravu osôb a nákladu a nie je oprávnený poskytnúť vozidlo do prenájmu tretej osobe.

Vrátiť vozidlo v technickom stave, ktorý zodpovedá technickému stavu vozidla pri jeho odovzdávaní na základe zmluvy. Obvyklé opotrebenie vozidla nemá vplyv na posudzovanie technického stavu. Nájomca je povinný vrátiť vozidlo s rovnakým stavom PHM v nádrži, ako vozidlo prevzal.

Nájomca je povinný zabezpečovať na vlastné náklady PHM a ostatné náplne, doplnenie kvapalín a drobné opravy ako napr. výmenu žiarovky a opravu defektu. Nájomca prehlasuje, že bol oboznámený s vhodnými druhmi PHM a ostatných náplní pre DP prenechaný mu do užívania. Nájomca je povinný počas doby užívania DP uschovať všetky doklady preukazujúce čerpanie PHM a ostatných náplní a tieto na požiadanie prenajímateľa predložiť k nahliadnutiu pri odovzdávaní DP.

V prípade hrubého znečistenia interiéru a exteriéru vozidla nájomca uhradí poplatok, ktorý stanoví prenajímateľ, maximálne do výšky 99€.

Vznik akejkoľvek škody na zapožičanom vozidle, prípadne účasť na dopravnej nehode bezodkladne hlásiť orgánom PZ SR, do 2 hodín od vzniku takejto udalosti oznámiť prenajímateľovi, ktorý určí ďalší postup.

Po uplynutí doby zapožičania, vozidlo vrátiť na dohodnuté miesto, prípadne zmluvu predĺžiť a zaplatiť dohodnuté nájomné.

Nedodržanie dohodnutých podmienok má za následok vznik nároku na úhradu škody podľa Obchodného zákonníka a možnosť požičovne od zmluvy odstúpiť.

Comments are closed.